Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която Съюзът да заеме в рамките на Съвета за асоцииране, създаден със Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна, във връзка с приемането на процедурния правилник на Съвета за асоцииране и на Комитета за асоцииране, създаването на два специализирани подкомитета и делегирането на някои правомощия от Съвета за асоцииране на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the Union position to be adopted in the Association Council established by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other part, in relation to the adoption of the rules of procedure of the Association Council and of the Association Committee, to the establishment of two specialised subcommittees, and to the delegation of certain powers by the Association Council to the Association Committee in Trade configuration
Дата на документа: 19/09/2014
№ на документ: COM(2014) 587
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове