Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - 7-ми ФИНАНСОВ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ЕЗФРСР) - БЮДЖЕТНА 2013 ГОДИНА - {SWD(2014) 340 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - 7th FINANCIAL REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT and the COUNCIL on the EUROPEAN AGRICULTURAL FUND FOR RURAL DEVELOPMENT (EAFRD) - 2013 FINANCIAL YEAR - {SWD(2014) 340 final}
Дата на документа: 19/11/2014
№ на документ: COM(2014) 703
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове