Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Годишен доклад относно Инструмента за стабилност за 2013 г. - {SWD(2014) 344 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 2013 - Annual Report on the Instrument for Stability - {SWD(2014) 344 final}
Дата на документа: 02/12/2014
№ на документ: COM(2014) 717
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове