Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Изпълнение на ангажиментите на политиката на ЕС за сигурност в областта на продоволствието и изхранването: първи двугодишен доклад - {SWD(2014) 343 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Implementing EU food and nutrition security policy commitments: first biennial report - {SWD(2014) 343 final}
Дата на документа: 02/12/2014
№ на документ: COM(2014) 712
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове