Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА съгласно член 294, параграф 7, буква в) от Договора за функционирането на Европейския съюз относно измененията, внесени от Европейския парламент в позицията на Съвета относно предложението за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2001/18/EО по отношение на възможността на държавите членки да ограничават или забраняват отглеждането на ГМО на своя територия
Заглавие на английски: OPINION OF THE COMMISSION pursuant to Article 294(7)(c) of the Treaty on the Functioning of the European Union, on the European Parliament's amendments to the Council's position regarding the proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2001/18/EC as regards the possibility for the Member States to restrict or prohibit the cultivation of GMOs in their territory
Дата на документа: 25/02/2015
№ на документ: COM(2015) 83
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове