Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането на Регламент (ЕО) № 789/2004 относно прехвърлянето на товарните и пътническите кораби от един регистър в друг в рамките на Общността - {SWD(2015) 101 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of Regulation (EC) no 789/2004 on the transfer of cargo and passenger ships between registers in the Community - {SWD(2015) 101 final}
Дата на документа: 08/05/2015
№ на документ: COM(2015) 195
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове