Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Състоянието на природата в Европейския съюз - Доклад за състоянието и тенденциите при типовете местообитания и видовете, обхванати от директивите за птиците и за местообитанията, за периода 2007—2012 г., както се изисква съгласно член 17 от Директивата за местообитанията и член 12 от Директивата за птиците
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - The State of Nature in the European Union - Report on the status of and trends for habitat types and species covered by the Birds and Habitats Directives for the 2007-2012 period as required under Article 17 of the Habitats Directive and Article 12 of the Birds Directive
Дата на документа: 20/05/2015
№ на документ: COM(2015) 219
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове