Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Доклад за 2014 година относно прилагането на Хартата на основните права на ЕС - {SWD(2015) 99 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 2014 - Report on the Application of the EU Charter of Fundamental Rights - {SWD(2015) 99 final}
Дата на документа: 08/05/2015
№ на документ: COM(2015) 191
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове