Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Трети доклад за изпълнението на националните стратегически планове и стратегическите насоки на Общността за развитието на селските райони (2007—2013 г.) - {SWD(2015) 114 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Third Report on the implementation of the national strategy plans and the Community strategic guidelines for rural development (2007-2013) - {SWD(2015) 114 final}
Дата на документа: 11/06/2015
№ на документ: COM(2015) 288
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове