Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за упражняването на правомощието за приемане на делегирани актове, предоставено на Комисията по силата на Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the exercise of the power to adopt delegated acts conferred on the Commission pursuant to Directive 2010/75/EU on industrial emissions (integrated pollution prevention and control)
Дата на документа: 12/06/2015
№ на документ: COM(2015) 284
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове