Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно ратифицирането и присъединяването на държавите членки от името на Съюза към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за отговорността и обезщетенията за щети при превоза на опасни и вредни вещества по море по отношение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the ratification and accession by Member States on behalf of the Union to the Protocol of 2010 to the International Convention on Liability and Compensation for Damage in connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea with regard to aspects related to judicial cooperation in civil matters
Дата на документа: 22/06/2015
№ на документ: COM(2015) 305
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове