Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА съгласно член 294, параграф 7, буква в) от Договора за функционирането на Европейския съюз относно измененията, внесени от Европейския парламент в позицията на Съвета на първо четене по отношение на предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници [Предложение относно непряката промяна в земеползването (НПЗ)]
Заглавие на английски: OPINION OF THE COMMISSION pursuant to Article 294(7)(c) of the Treaty on the Functioning of the European Union, on the European Parliament's amendments to the Council's position at first reading regarding the proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 98/70/EC relating to the quality of petrol and diesel fuels and amending Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources [Proposal on Indirect Land Use Change (ILUC)]
Дата на документа: 16/06/2015
№ на документ: COM(2015) 310
Вид документ: Становище
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове