Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета по отношение на Решение № 1/2015 от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния ветеринарен комитет, създаден по силата на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти, по отношение на изменението на допълнения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 и 11 към приложение 11
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position on Decision No 1/2015 to be taken on behalf of the European Union by the Joint Veterinary Committee set up by the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural products regarding the amendment of Appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 and 11 of Annex 11 to the Agreement
Дата на документа: 26/06/2015
№ на документ: COM(2015) 217
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове