Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Предоставяне на нов търговски механизъм за потребителите на енергия - {SWD(2015) 141 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Delivering a New Deal for Energy Consumers - {SWD(2015) 141 final}
Дата на документа: 15/07/2015
№ на документ: COM(2015) 339
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове