Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ ДЕЙСТВИЕ НА ДИРЕКТИВА 98/34/ЕО В ПЕРИОДА 2011 г. — 2013 г. - {SWD(2015) 137 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE THE OPERATION OF DIRECTIVE 98/34/EC FROM 2011 TO 2013 - {SWD(2015) 137 final}
Дата на документа: 17/07/2015
№ на документ: COM(2015) 338
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове