Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 866/2004 относно режим съгласно член 2 от Протокол № 10 от Акта за присъединяване по отношение на стоките, обхванати от схеми за качество на селскостопанските продукти и храни
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 866/2004 on a regime under Article 2 of Protocol 10 to the Act of Accession as regards goods covered by quality schemes for agricultural products and foodstuffs
Дата на документа: 28/07/2015
№ на документ: COM(2015) 380
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове