Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняването на правомощието за приемане на делегирани актове, предоставено на Комисията по силата на Регламент (ЕС) № 1090/2010 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/42/ЕО относно статистическите данни при превоз на товари и пътници по море
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the exercise of the power to adopt delegated acts conferred on the Commission pursuant to Regulation (EU) No 1090/2010 of the European Parliament and of the Council amending Directive 2009/42/EC on statistical returns in respect of carriage of goods and passengers by sea
Дата на документа: 28/07/2015
№ на документ: COM(2015) 362
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове