Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПОПРАВКА на Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 на Комисията от 4 август 2014 година относно работната програма за системно проучване на всички съществуващи активни вещества, съдържащи се в биоциди, посочени в Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета текст от значение за ЕИП (Официален вестник на Европейския съюз L 247 от 10 октомври 2014 г.)
Заглавие на английски: CORRIGENDUM to Commission Delegated Regulation (EU) No 1062/2014 of 4 August 2014 on the work programme for the systematic examination of all existing active substances contained in biocidal products referred to in Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council Text with EEA relevance (Official Journal of the European Union L 294 of 10.10.2014)
Дата на документа: 27/07/2015
№ на документ: C(2015) 5037
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове