Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно гаранциите, които се покриват от общия бюджет - Състояние към 31 декември 2014 г. - {SWD(2015) 148 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on guarantees covered by the general budget - Situation at 31 December 2014 - {SWD(2015) 148 final}
Дата на документа: 31/07/2015
№ на документ: COM(2015) 373
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове