Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвета по търговията с услуги към Световната търговска организация относно приемането на преференции, нотифицирани от членовете на СТО по отношение на услуги и доставчици на услуги от най-слаборазвитите страни, различни от описаните в член XVI от ГАТС
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be taken on behalf of the European Union within the Council for Trade in Services of the World Trade Organization on the acceptance of preferences notified by WTO Members as regards services and service suppliers of Least-Developed Country other than those described in Article XVI of the GATS
Дата на документа: 23/07/2015
№ на документ: COM(2015) 356
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове