Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, придружаващ Предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/EC с цел засилване на разходоефективните намаления на емисиите и на нисковъгледорните инвестиции - {COM(2015) 337 final}{SWD(2015) 135 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2003/87/EC to enhance cost-effective emission reductions and low-carbon investments - {COM(2015) 337 final}{SWD(2015) 135 final}
Дата на документа: 15/07/2015
№ на документ: SWD(2015) 136
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове