Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно финансовите инструменти, подкрепени от общия бюджет съгласно член 140, параграф 8 от Финансовия регламент към 31 декември 2014 г. - {SWD(2015) 206 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on financial instruments supported by the general budget according to Art.140.8 of the Financial Regulation as at 31 December 2014 - {SWD(2015) 206 final}
Дата на документа: 13/11/2015
№ на документ: COM(2015) 565
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове