Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА съгласно член 294, параграф 7, буква в) от Договора за функционирането на Европейския съюз относно измененията, внесени от Европейския парламент в позицията на Съвета във връзка с предложението за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз
Заглавие на английски: OPINION OF THE COMMISSION pursuant to Article 294(7)(c) of the Treaty on the Functioning of the European Union, on the European Parliament's amendments to the Council's position on the proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Protocol No 3 on the Statute of the Court of Justice of the European Union
Дата на документа: 12/11/2015
№ на документ: COM(2015) 569
Вид документ: Становище
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове