Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ, КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА - Състояние на енергийния съюз 2015 година - {SWD(2015) 208}{SWD(2015) 209}{SWD(2015) 217 a 243}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE COMMITTEE OF THE REGIONS AND THE EUROPEAN INVESTMENT BANK - State of the Energy Union 2015 - {SWD(2015) 208}{SWD(2015) 209}{SWD(2015) 217 a 243}
Дата на документа: 18/11/2015
№ на документ: COM(2015) 572
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове