Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА (изискван по член 22 от Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата, на национално равнище и на равнището на Съюза и отмяна на Решение № 280/2004/ЕО, в съответствие с Решение 13/CMP.1 на Конференцията на страните, изпълняваща ролята на среща на страните по Протокола от Киото) - {SWD(2015) 288 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION Report on the additional period for fulfilling commitments under the Kyoto Protocol (required under Article 22 of Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emissions and for reporting other information at national and Union level relevant to climate change and repealing Decision No 280/2004/EC and Decision 13/CMP.1 of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol) - {SWD(2015) 288 final}
Дата на документа: 15/12/2015
№ на документ: COM(2015) 650
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове