Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно изпълнението, резултатите и общата оценка на програмата „Европа за гражданите“ (2007—2013 г.) - {SWD(2015) 286 final}{SWD(2015) 287 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the implementation, results and overall assessment of the "Europe for Citizens" programme 2007-2013 - {SWD(2015) 286 final}{SWD(2015) 287 final}
Дата на документа: 16/12/2015
№ на документ: COM(2015) 652
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове