Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - Втори двугодишен доклад на Европейския съюз съгласно Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата (изискван съгласно член 18, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата, на национално равнище и на равнището на Съюза и отмяна на Решение № 280/2004/ЕО и Решение 2/CP.17 на Конференцията на страните по РКООНИК) - {SWD(2015) 282 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION - Second Biennial Report of the European Union under the UN Framework Convention on Climate Change (required under Article 18(1) of Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emissions and for reporting other information at national and Union level relevant to climate change and repealing Decision No 280/2004/EC and Decision 2/CP.17 of the Conference of Parties of the UNFCCC) - {SWD(2015) 282 final}
Дата на документа: 15/12/2015
№ на документ: COM(2015) 642
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове