Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно проспекта, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търгуване - {SWD(2015) 255 final}{SWD(2015) 256 final}
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading - {SWD(2015) 255 final}{SWD(2015) 256 final}
Дата на документа: 21/11/2015
№ на документ: COM(2015) 583
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове