Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за напредъка на действията в областта на климата, включващ доклада относно функционирането на пазара на въглеродни емисии и доклада относно прегледа на Директива 2009/31/ЕО относно съхранението на въглероден диоксид в геоложки формации (докладът се изисква съгласно член 21 от Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата, на национално равнище и на равнището на Съюза, и за отмяна на Решение № 280/2004/ЕО, съгласно член 10, параграф 5 и член 21, параграф 2 от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на Схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета, и съгласно член 38 от Директива 2009/31/ ЕО относно съхранението на въглероден диоксид в геоложки формации) - {SWD(2015) 246 final}
Заглавие на английски:
Дата на документа: 18/11/2015
№ на документ: COM(2015) 576
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове