Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - ОСМИ ФИНАНСОВ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА относно ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ЕЗФРСР) ФИНАНСОВА 2014 ГОДИНА - {SWD(2016) 111 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - 8th FINANCIAL REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the EUROPEAN AGRICULTURAL FUND FOR RURAL DEVELOPMENT (EAFRD) 2014 FINANCIAL YEAR - {SWD(2016) 111 final}
Дата на документа: 06/04/2016
№ на документ: COM(2016) 181
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове