Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - НОВА ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА ЗА УМЕНИЯ - Съвместни усилия за укрепване на човешкия капитал, пригодността за заетост и конкурентоспособността - {SWD(2016) 195 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - A NEW SKILLS AGENDA FOR EUROPE - Working together to strengthen human capital, employability and competitiveness - {SWD(2016) 195 final}
Дата на документа: 10/06/2016
№ на документ: COM(2016) 381
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове