Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за замяна на списъците с производства по несъстоятелност, производства по ликвидация и ликвидатори в приложения А, Б и В към Регламент (ЕО) № 1346/2000 относно производството по несъстоятелност
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION replacing the lists of insolvency proceedings, winding-up proceedings and liquidators in Annexes A, B and C to Regulation (EC) No 1346/2000 on insolvency proceedings
Дата на документа: 07/06/2016
№ на документ: COM(2016) 366
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове