Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно позицията на Съвета за приемането на предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 471/2009 относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на предоставянето на Комисията на делегирани и изпълнителни правомощия за приемането на определени мерки
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to Article 294(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the position of the Council on the adoption of a Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 471/2009 on Community statistics relating to external trade with non-member countries as regards conferring of delegated and implementing powers upon the Commission for the adoption of certain measures
Дата на документа: 21/06/2016
№ на документ: COM(2016) 420
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове