Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно Позицията на Съвета по отношение на приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на технически изисквания за плавателните съдове по вътрешни водни пътища, за изменение на Директива 2009/100/ЕО и за отмяна на Директива 2006/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to Article 294(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the Position of the Council on the adoption of a Directive of the European Parliament and of the Council laying down technical requirements for inland waterway vessels, amending Directive 2009/100/EC and repealing Directive 2006/87/EC of the European Parliament and of the Council
Дата на документа: 21/06/2016
№ на документ: COM(2016) 429
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове