Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система, и проектите на актове на Комисията, с които се установяват научни критерии за тяхното определяне в контекста на законодателството на ЕС относно продуктите за растителна защита и биоцидите - {SWD(2016) 211 final}{SWD(2016) 212 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on endocrine disruptors and the draft Commission acts setting out scientific criteria for their determination in the context of the EU legislation on plant protection products and biocidal products - {SWD(2016) 211 final}{SWD(2016) 212 final}
Дата на документа: 15/06/2016
№ на документ: COM(2016) 350
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове