Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ Доклад на Комисията до Съвета и Европейския парламент съгласно член 18, параграф 2 от Директива 2004/35/ЕО относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети - {SWD(2016) 121 final} {SWD(2016) 122 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Report from the Commission to the Council and the European Parliament under Article 18(2) of Directive 2004/35/EC on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage - {SWD(2016) 121 final} {SWD(2016) 122 final}
Дата на документа: 14/04/2016
№ на документ: COM(2016) 204
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове