Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - Установяване на критерии за определяне на веществата нарушаващи функциите на ендокринната система в контекста на прилагането на регламента за продукти за растителна защита и регламента за биоцидите - Анекси от 1 до 16, Придружаващи документа СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система, и проектите на актове на Комисията, с които се установяват научни критерии за тяхното определяне в контекста на законодателството на ЕС относно продуктите за растителна защита и биоцидите - COM(2016) 350 final}{SWD(2016) 212 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - IMPACT ASSESSMENT - Defining criteria for identifying endocrine disruptors in the context of the implementation of the plant protection products regulation and biocidal products regulation - Annex 1 out of 16 Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on endocrine disruptors and the draft Commission acts setting out scientific criteria for their determination in the context of the EU legislation on plant protection products and biocidal products - {COM(2016) 350 final}{SWD(2016) 212 final}
Дата на документа: 15/06/2016
№ на документ: SWD(2016) 211
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове