Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение 2007/884/ЕО за оправомощаване на Обединеното кралство да продължава да прилага мярка, дерогираща от член 26, параграф 1, буква а) и членове 168 и 169 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION amending Decision 2007/884/EC authorising the United Kingdom to continue to apply a measure derogating from Articles 26(1)(a), 168 and 169 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
Дата на документа: 07/10/2016
№ на документ: COM(2016) 645
Вид документ: Предложение за решение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове