Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключването, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, и временното прилагане на Протокола към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Босна и Херцеговина, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union and its Member States, and provisional application of the Protocol to the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and Bosnia and Herzegovina, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Croatia to the European Union
Дата на документа: 06/10/2016
№ на документ: COM(2016) 641
Вид документ: Предложение за решение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове