Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“, създаден със Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна, във връзка с актуализирането на приложения XXI-A — XXI-П относно регулаторното сближаване в областта на обществените поръчки
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the Association Committee in Trade configuration established by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other in relation to the update of Annexes XXI-A to XXI-P on regulatory approximation in the area of public procurement
Дата на документа: 31/10/2016
№ на документ: COM(2016) 703
Вид документ: Предложение за решение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове