Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Изпълнение на Споразумението от Париж - Напредване на ЕС към целта за намаляване с поне 40% (изискван съгласно член 21 от Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент на Съвета от 21 май 2013 г. относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата, на национално равнище и на равнището на ЕС, и за отмяна на Решение 280/2004/ЕС) - {SWD(2016) 349 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Implementing the Paris Agreement - Progress of the EU towards the at least -40% target (required under Article 21 of Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emissions and for reporting other information at national and Union level relevant to climate change and repealing Decision No 280/2004/EC) - {SWD(2016) 349 final}
Дата на документа: 08/11/2016
№ на документ: COM(2016) 707
Вид документ: Доклад
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове