Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Изпълнение на стратегията за международно сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите - {SWD(2016) 329 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Implementation of the strategy for international cooperation in research and innovation - {SWD(2016) 329 final}
Дата на документа: 13/10/2016
№ на документ: COM(2016) 657
Вид документ: Доклад
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове