Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на ставките на данъка върху добавената стойност за книги, вестници и периодични издания - {SWD(2016) 392 final}{SWD(2016) 393 final}
Заглавие на английски:
Дата на документа: 06/12/2016
№ на документ: COM(2016) 758
Вид документ: Предложение за директива
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове