Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно интегрираната статистика за земеделските стопанства и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1166/2008 и (ЕС) № 1337/2011 - {SWD(2016) 429 final}{SWD(2016) 430 final}
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on integrated farm statistics and repealing Regulations (EC) No 1166/2008 and (EU) No 1337/2011 - {SWD(2016) 429 final}{SWD(2016) 430 final}
Дата на документа: 09/12/2016
№ на документ: COM(2016) 786
Вид документ: Предложение за регламент
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове