Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Следващи стъпки към устойчиво европейско бъдеще - Европейски действия за устойчивост - {SWD(2016) 390 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Next steps for a sustainable European future - European action for sustainability - {SWD(2016) 390 final}
Дата на документа: 22/11/2016
№ на документ: COM(2016) 739
Вид документ: Съобщение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове