Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Европейски структурни и инвестиционни фондове за периода 2014—2020 г. - Обобщаващ доклад от 2016 г. за годишните доклади за изпълнението на програмата, обхващащи периода 2014—2015 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - European Structural and Investment Funds 2014-2020 - 2016 Summary Report of the programme annual implementation reports covering implementation in 2014-2015
Дата на документа: 20/12/2016
№ на документ: COM(2016) 812
Вид документ: Доклад
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове