Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ за преразглеждане по реда на член 138, параграф 7 от Регламента REACH на евентуалната необходимост от разширяване на обхвата на член 60, параграф 3 към вещества, идентифицирани съгласно член 57, буква е) като притежаващи свойства, разрушаващи ендокринната система, които пораждат еквивалентна степен на безпокойство като включените в списъка на пораждащите сериозно безпокойство вещества
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE in accordance with Article 138(7) of REACH to review if the scope of Article 60(3) should be extended to substances identified under Article 57(f) as having endocrine disrupting properties with an equivalent level of concern to other substances listed as substances of very high concern
Дата на документа: 20/12/2016
№ на документ: COM(2016) 814
Вид документ: Доклад
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове