Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 16.1.2017 година за одобряване, от името на Европейския съюз, на изменението на таблица II, таблица ІІІ и таблица IV, буква б) от протокол № 2 към Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария от 22 юли 1972 г. относно разпоредбите, приложими по отношение на преработени селскостопански продукти
Заглавие на английски: COMMISSION DECISION of 16.1.2017 approving, on behalf of the European Union, the amendment of Tables II, III and IV(b) of Protocol No 2 to the Agreement between the European Economic Community and the Swiss Confederation of 22 July 1972 as regards the provisions applicable to processed agricultural products
Дата на документа: 16/01/2017
№ на документ: C(2017) 74
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове