Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа - {SWD(2017) 7 final}{SWD(2017) 8 final}
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work - {SWD(2017) 7 final}{SWD(2017) 8 final}
Дата на документа: 10/01/2017
№ на документ: COM(2017) 11
Вид документ: Предложение за директива
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове