Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Предложение за нов Европейски консенсус за развитие - Нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще - {SWD(2016) 387 final}{SWD(2016) 388 final}{SWD(2016) 389 final}
Заглавие на английски:
Дата на документа: 22/11/2016
№ на документ: COM(2016) 740
Вид документ: Съобщение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове